Wybierz język: polski

NOWOŚCI

Począwszy od 1 lutego nowe, dodatkowe zajęcia:

-Terapia si

-terapia ręki

-zajęcia kompensacyjne z zakresu wiedzy i umiejętności szkolnych dla klas 1-3oraz 4-6

 

Diagnoza psychologiczno-logopedyczna dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat!

Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię:
- rozwój poznawczy dziecka;
- rozwój mowy dziecka;
- trudności w mówieniu u dziecka;
- trudności w przyswajaniu pojęć językowych u dziecka;
- trudności w nauce czytania u dziecka;
- trudności w uczeniu się dziecka;
- powodzenie szkolne dziecka itp.

Przygotowaliśmy dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat diagnozę psychologiczno-logopedyczną pozwalającą określić rozwój takich funkcji poznawczych jak:
- gotowość do uczenia się pojęć językowych,
- umiejętność dostrzegania cech wspólnych,
- umiejętność dostrzegania cech różnicujących,
- rozumowanie przez analogię,
- myślenie abstrakcyjne,
- myślenie konkretne,
- myślenie logiczne,
- dostrzeganie relacji między elementami,
- umiejętność dokonywania transferu wiedzy,
- przetwarzanie linearne,
- wnioskowanie,
- odwołanie się do doświadczenia,
- analiza i synteza,
- naśladownictwo,
- odkrywanie reguł,
- wykorzystywanie reguł,
- rozumienie instrukcji niewerbalnej,
- planowanie ruchu.
- preferencje lewopółkulowe i prawopółkulowe

Określamy precyzyjne programy terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Przebieg procesu:
- Konsultacja wstępna
- Badanie testowe dziecka w wieku 2,5 – 7 lat (test SON-R)
- Określenie toku terapii dziecka
- Terapia funkcji poznawczych dziecka
- Powtórne badanie testowe (po około roku terapii)

Program terapeutyczny przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami:
- afazja ruchowa, afazja czuciowa, afazja mieszana;
-  dyslalia;
- alalia;
- autyzm;
- zaburzenia ze spektrum autyzmu;
- zespół Aspergera;
- zaburzenia neurorozwojowe;
- mózgowe porażenie dziecięce;
- ADHD;
- ADD;
- zaburzenia poznawcze.

Jak i dla dzieci u których występują początkowe trudności w nauce szkolnej.