Wybierz język: polski

Neurologopeda

Terapia afazji i dysfazji:

  • terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu (afazja ruchowa, czuciowa, ruchowo - czuciowa).


Terapia dyzartrii:

  • terapia osób u których trudności z mową wynikają z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, spowodowanej uszkodzeniami odpowiednich struktur mózgowych. Terapia ma na celu poprawę komunikowania się z otoczeniem przez usprawnianie uszkodzonych grup mięśni.

 

Terapia mowy dla dzieci z następującymi problemami:

  • upośledzenie umysłowe;

  • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu;

  • zespół Aspergera;

  • zespół Downa;

  • zaburzenia neurorozwojowe i ogólnorozwojowe;

  • porażenie mózgowe;

  • afazja (ruchowa, czuciowa, ruchowo - czuciowa), dysfazja, dyzartria.  


Zajęcia wspomagające naukę czytania dla dzieci.


W pracy wykorzystywana jest metoda krakowska, terapia Castillo - Morales, terapia ustno - twarzowa. Pracujemy m.in. na oryginalnych pomocach dydaktycznych metody krakowskiej stworzonych przez Profesor Jagodę Cieszyńską i współpracowników oraz innych materiałach edukacyjnych, w tym pomocach przeznaczonych dla osób dorosłych, u których stwierdzono afazję.  

Na życzenie rodzica opracowujemy pisemnie program terapeutyczny możliwy do zrealizowania w warunkach domowych przez dziecko i rodzinę.
Na każdym spotkaniu przekazujemy informacje zwrotne dotyczące przebiegu zajęć oraz wskazówki na temat samodzielnej pracy rodzica z dzieckiem. Chętnie odpowiadamy na pytania rodziców.

Organizacja zajęć:
Praca odbywa się regularnie min. 1 raz w tygodniu.
Ilość spotkań zależy od potrzeb, postępów terapii oraz preferencji rodziców (w przypadku terapii dziecka).
Czas trwania zajęć to 60 minut.

Cena: 80 zł